Bolshoy (Grand) Kremlin Palace (35)

Bolshoy (Grand) Kremlin Palace, details of interior

Bolshoy (Grand) Kremlin Palace, details of interior

You may also like...