Beauty will save

Beauty in everything

Soviet magazine ‘Sputnik kinozritelya’ (Sputnik of cinema viewer). October 1976

Soviet magazine 'Sputnik kinozritelya' (Sputnik of cinema viewer). October 1976

Soviet magazine ‘Sputnik kinozritelya’ (Sputnik of cinema viewer). October 1976