Beauty will save

Beauty in everything

Anastasiya Yermakova and president Medvedev

President Dmitry Medvedev and Anastasiya Yermakova

Anastasiya Yermakova and president Medvedev