Bouddha, Feng Shui

Bouddha, Feng Shui, painting by French artist Patrice Murciano

Bouddha, Feng Shui, painting by French artist Patrice Murciano