Beauty will save

Beauty in everything

Princess Nadezhda Dmitrievna Vonlyarlyarskaya, Romanov Anniversary Ball (1903)

Costume Designer Dmitry Andreev

Princess Nadezhda Dmitrievna Vonlyarlyarskaya, Romanov Anniversary Ball (1903)