Beauty will save

Beauty in everything

Karl Bryullov (11)

Karl Bryullov

Portrait of U.M.Smirnova. 1837-1840