Beauty will save

Beauty in everything

Karl Bryullov (12)

Karl Bryullov

Portrait of Grand Duchess Olga Nikolaevna. 1841