Karl Bryullov (26)

Karl Bryullov

Vasily Tropinin. Portrait of the artist Karl Bryullov. 1836