Beauty will save

Beauty in everything

Karl Bryullov (7)

Karl Bryullov

Portrait of Grand Duchess Maria Nikolaevna. 1837