20. Prince Chakrabongse, Princess Ekaterina Desnitskaya and their son Chakrabongse Bhuvanath, Jr

Prince Chakrabongse, Princess Ekaterina Desnitskaya and their son Chakrabongse Bhuvanath, Jr

Prince Chakrabongse, Princess Ekaterina Desnitskaya and their son Chakrabongse Bhuvanath, Jr