Beauty will save

Beauty in everything

Street art by Nikita Nomerz, Nizhny Novgorod 5

Graffiti in Russia

Street art by Nikita Nomerz, Nizhny Novgorod