Beauty will save

Beauty in everything

Gzhel (17)

Variety of Gzhel

Gzhel