Beauty will save

Beauty in everything

Gzhel (9)

Still life “Gzhel”

Gzhel