Hyperrealistic painting by Liu Qiang

Liu Qiang's hyper realistic Oil Painting

Liu Qiang’s hyper realistic Oil Painting