Beauty will save

Beauty in everything

7. Anton Chekhov. Chameleon. Illustration by Anatoly Konenko

Anton Chekhov. Chameleon, 1996

Anton Chekhov. Chameleon, 1996