Palekh miniature (4)

Folk art - Palekh painting

Traditional Russian folk art – Palekh miniature painting