Lyubov Khitkova

Wool painting by Lyubov Khitkova

Lyubov Khitkova