Mild winter

Wool painting by Lyubov Khitkova

Mild winter