White roses

Wool painting by Lyubov Khitkova

White roses