Straw art by Russian artist Lydiya Retivskaya (14)

Decorative panel. Straw art by Russian artist Lydiya Retivskaya

Straw art by Russian artist Lydiya Retivskaya

You may also like...