Beauty will save

Beauty in everything

Karl Bryullov (13)

Karl Bryullov

Portrait of Princess Elizaveta Pavlovna Saltykova. 1841